KVKK Başvuru Formu

I.Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda ("KVKK") ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine ("Başvuru Sahibi"), KVKK'nın 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

İşbu başvuru formu, Callart Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri Ltd.Şti. ("Callart") ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Callart tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirlenmesi ve ilgili başvurunuzu etkin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak sonuçlandırmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirin alınması, başvuruya doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ilave evrak ve malumat (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkı saklı tutulmaktadır. Başvuru Formu kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da KVKK'ya uygun olmayan bir başvuru yapılması halinde Callart, söz konusu yanlış bilgi ya da uygunsuz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ("Tebliğ")'in ilgili hükümleri uyarınca başvurunuzda bulunması zorunlu bilgi ve belgelerin eksiksiz ve usulüne uygun şekilde tarafımıza gönderilmemesi halinde, Callart'ın kanuni bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

KVKK'nın 13. maddesinin 1. fıkrası ve Tebliğ uyarınca; veri sorumlusu olan Callart'a bu haklara ilişkin yapılacak başvuruların Türkçe iletilmesi gerekmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ("KVK Kurulu") tarafından belirlenen çerçevede Callart'a yapılacak başvurular KVKK'nın 13. maddesinin 1. fıkrası ve Tebliğ'in 5. maddesi uyarınca;

 • Yazılı olarak,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi,
 • Güvenli elektronik imza,
 • Mobil imza
 • Başvuru Sahibi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, başvuruların Callart'a ne şekilde ulaştırılacağına ilişkin başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru

(Başvuru Sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

 

Gazi Mah. Akçay Cd. No:168/101, 35410 Gaziemir/İzmir

Lütfen zarfın üzerine "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi" yazınız.

Noter vasıtasıyla

Gazi Mah. Akçay Cd. No:168/101, 35410 Gaziemir/İzmir

Lütfen tebligat zarfına "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi" yazınız.

"Güvenli elektronik imza" ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

callartrehberlik@hs01.kep.tr

Lütfen e-posta'nın konu kısmına "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi" yazınız.

Callart'a iletilmiş olan başvurularınız KVKK'nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde cevaplandırılacaktır. Cevaplarımız KVKK'nın 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

II.Başvuru Hakkının İçeriği

KVKK'nın 11. maddesi uyarınca, herkes KVKK ve diğer mevzuatın öngördüğü ve yukarıda bahsedilen yöntemlerle Callart'a başvurarak, KVKK'nın 28. maddesinde gösterilen istisna haller dışında, V. maddede detaylı şekilde belirtilen taleplerde bulunma hakkına sahiptir.

III.Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri

Ad(*)

Soyad(*)

T.C.Kimlik/Pasaport No(*)

Telefon Numarası

E-posta

Tebligata Esas Yerleşim Yeri veya İş Yeri Adresi(*)

 • Doldurulması zorunlu alanlar.)
 1. Callart ile Olan İlişkiniz
 • Müşteri
 • Ziyaretçi
 • Çalışan
 • Çalışan Adayı
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi
 • Diğer: ……………………………………………………………..

Callart içerisinde iletişimde olduğunuz

 

Birim:

………………….…………………………………………………………………………

Konu: ……………………………………..…………………………………….……………...……………………………………………………………………………………..

 

V.Kişisel Veri Sahibi Tarafından Callart'a Yöneltilebilecek Talep Konuları (*)

No

Talep Edilebilecek Konular ve Kanuni Dayanak

Seçiminiz

1

Callart'ın kişisel verilerimi işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum. (KVKK'nın 11. maddesinin 1. fıkrasının a bendi)

2

Kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işleme faaliyeti ile ilgili bilgi talep ediyorum. (KVKK'nın 11. maddesinin 1. fıkrasının b bendi)

3

Kişisel verilerimin işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

(KVKK'nın 11. maddesinin 1. fıkrasının c bendi)

4

Kişisel verilerimin yurtiçinde ve/veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını, aktarılıyorsa üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum. (KVKK'nın 11. maddesinin 1. fıkrasının ç bendi)

5

Kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerimin düzeltilmesini talep ediyorum.

(Talep halinde eksik veya yanlış olduğunu düşündüğünüz kişisel verilerinizin düzeltilmesi için doğru ve tamamlayıcı bilgi / belgelerin iletilmesi gerekmektedir.) (KVKK'nın 11. maddesinin 1. fıkrasının d bendi)

6

Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

a) Silinmesini talep ediyorum.

b) Yok edilmesini talep ediyorum. (KVKK'nın 11. maddesinin 1. fıkrasının e bendi)

Sadece bir kutu işaretlenebilir.

       a) ☐

 

       b) ☐

7

Eksik ya da yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (5 Numaralı Kutucuktaki talebim kapsamında) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. (KVKK'nın 11. maddesinin 1. fıkrasının f bendi)

8

Silme veya yok edilme talebim (6 Numaralı Kutucuktaki talebim kapsamında) uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istiyorum. (KVKK'nın 11. maddesinin 1. fıkrasının f bendi)

9

İşlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. (KVKK'nın 11. maddesinin 1. fıkrasının g bendi)

10

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın giderilmesini talep ediyorum. (KVKK'nın 11. maddesinin 1. fıkrasının ğ bendi)

VI.KVKK Kapsamındaki Talebinizin Konusunu Detaylı Olarak Belirtebilirsiniz

…………………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………………………………
…………………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………………………………
…………………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………………………………
…………………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………………………………
…………………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………………………………
…………………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………………………………

Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

KVKK'nın 13. maddesine uygun olarak, Callart, Başvuru Sahibi'nin usulüne uygun yapmış olduğu başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi ve KVK Kurulunca belirlenen koşulların sağlanması halinde tarifedeki ücreti veri sorumlusu talep edebilecektir. Callart, başvuruyu kabul edebileceği gibi, gerekçesini açıklayarak aşağıda sayılı nedenlerle reddedebilir ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilir.

Başvuru Sahibinin KVK Kuruluna Şikayette Bulunma Hakkı

KVKK'nın 14. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi, başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabı yetersiz bulması veya süresinde başvurusuna cevap verilmemesi hallerinde, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu'na şikayette bulunabilir. KVKK'nın 13. maddesi uyarınca, başvuru yolu tüketilmeden şikayet yoluna başvurulamaz.

Başvuru Sahibinin Beyanı

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, yapmış olduğum başvurum esnasında tarafınıza sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin doğru, güncel ve şahsıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Başvuru Sahibinin;

Adı Soyadı(*) :

T.C. Kimlik / Pasaport No(*) :

Tebligata Esas Yerleşim Yeri

veya İş Yeri Adresi(*)           :

Başvuru Tarihi                        :

İmza(*)                                   :

(NOT: Metin içinde (*) işaretinin bulunduğu alanlar, KVKK ve ilgili mevzuat çerçevesinde başvuruda bulunması ve metinde doldurulması zorunlu unsurlardır.)